QR-Code

402DFL100-S2
유사 이미지

탄성 중합체 실, FKM, DN 100 CF
주문 번호: 402DFL100-S2

  • 재사용 가능
명목 직경 DN 100 CF
압력 범위 1 · 10-8 hPa ~ 대기압
온도 범위 -15-150 °C | 5-302 °F | 258-423 K
자재 FKM
포장 2 Stück

치수-TIM-RS

A
120.5 mm
B
102 mm
C
3 mm
파일 타입 언어 날짜 파일용량
데이터 시트 PDF KO 2020-10-29 ~ 157.2 KB
Step 파일 STP KO 2015-11-25 ~ 15.6 KB
Your local contact
Pfeiffer Vacuum Inc.
24 Trafalgar Square
NH 03063-1988 Nashua
USA

+1 (800) 248-8254
+1 (888) 658-7983
write message