QR-Code

112ZRG010
유사 이미지

센터링 링, EN AW-6061 알루미늄, DN 10 ISO-KF
주문 번호: 112ZRG010

  • 재질: 다양한 재질의 O 링
명목 직경 DN 10 ISO-KF
오링 재질 FKM
온도 범위 -15-150 °C | 5-302 °F | 258-423 K
자재 알루미늄 EN AW-6061

짧은 시간 내에 200 °C까지 온도 상승

치수-TIM-RS

A
12 mm
B
10 mm
C
3.9 mm
D
8 mm
E
5 mm
Your local contact
Pfeiffer Vacuum Inc.
24 Trafalgar Square
NH 03063-1988 Nashua
USA

+1 (800) 248-8254
+1 (888) 658-7983
write message