QR-Code

PF 104 000 -T
유사 이미지

HiPace 10용 장착 키트, DN 25 ISO-K와 갈고리 모양 도구
주문 번호: PF 104 000 -T

  • DN 25 ISO-K용
  • HiPace 10에만 적합함
  • 서포트 브래킷 M6 4개
  • 참고: 터보 펌프를 단단히 고정하는 데 필요함
브래킷 수 (M6 x 20 ) 4 개수
용도 HiPace 10
플랜지 DN 25 ISO-K

치수-TIM-RS

A
20 mm
B
11.5 mm
Your local contact
Pfeiffer Vacuum Inc.
24 Trafalgar Square
NH 03063-1988 Nashua
USA

+1 (800) 248-8254
+1 (888) 658-7983
write message