QR-Code

490DFL100-S10
유사 이미지

구리 개스킷, OFHC 구리, DN 100 CF
주문 번호: 490DFL100-S10

  • 일회용
공칭 직경 DN 100 CF
압력 범위 1 · 10-13 hPa ~ 대기압
온도 범위 -196-200 °C | -320.8-392 °F | 77-473 K
재료 OFHC 구리(무산소)
패키지 10 Stück
패키지당 수량 10 Stück

치수-TIM-RS

A
120.5 mm
B
101.6 mm
C
2 mm
Your local contact
Pfeiffer Vacuum Inc.
24 Trafalgar Square
NH 03063-1988 Nashua
USA

+1 (800) 248-8254
+1 (888) 658-7983
write message