QR-Code

配有定量供给主轴和惰性气体连接装置的气镇阀
订单号: PK 195 666 -U

  • 用于更换标准气镇阀
  • 实现惰性气体连接
  • 客户享有的好处:惰性化让泵寿命更长
压力最大值(绝对) 1500 百帕
泵用 Duo 1.6 | Duo 3 | Duo 6 | Duo 11 | Uno 6
软管喷嘴直径 5 毫米
连接法兰(入口) G 1/8“
Your local contact
Pfeiffer Vacuum Inc.
24 Trafalgar Square
NH 03063-1988 Nashua
USA

+1 (800) 248-8254
+1 (888) 658-7983
write message