QR-Code

气镇阀,带磁阀,24 V DC - 腐蚀性气体版本
订单号: PK 223 816 -T

插头 DIN 43650
最大压力(绝对) 1500 百帕
气流量范围 2000 l/h
电压: 范围 ±10 %
电源:直流电电压 (V) 24 V DC
耗电量 12/9 W
进气口 常闭
连接 G 1/4"
文件名 类型 语言 日期 文件大小
数据表 PDF ZH 2020-04-08 ~ 58.6 KB
Your local contact
Pfeiffer Vacuum Inc.
24 Trafalgar Square
NH 03063-1988 Nashua
USA

+1 (800) 248-8254
+1 (888) 658-7983
write message

为了令您更好的体验我们的网站,我们使用cookies技术。 更多信息