QR-Code

操作监控单元 3 的排气压力开关
订单号: PK 196 380 -T

  • 监察排气压力
  • 安装在视镜适配器上
开关电压 250 V AC
开关电流 V AC 6 A
接触 转换器
设定点 500 hPa
防护等级 IP55
文件名 类型 语言 日期 文件大小
数据表 PDF ZH 2020-06-04 ~ 57 KB
Your local contact
Pfeiffer Vacuum Inc.
24 Trafalgar Square
NH 03063-1988 Nashua
USA

+1 (800) 248-8254
+1 (888) 658-7983
write message

为了令您更好的体验我们的网站,我们使用cookies技术。 更多信息