QR-Code

气镇阀,带磁阀,24 V DC
订单号: PK 194 343 -U

  • 用于更换标准气镇阀
最大压力(绝对) 1500 百帕
气流量范围 540 l/h
电压: 范围 ± 10 %
电源:直流电电压 (V) 24 V DC
耗电量 4 W
连接 G 1/8"
文件名 类型 语言 日期 文件大小
数据表 PDF ZH 2020-08-08 ~ 58.2 KB
Your local contact
Pfeiffer Vacuum Inc.
24 Trafalgar Square
NH 03063-1988 Nashua
USA

+1 (800) 248-8254
+1 (888) 658-7983
write message

为了令您更好的体验我们的网站,我们使用cookies技术。 更多信息