QR-Code

PK Z60 512 B
相似的图片

SAS 100,灰尘分离器, DN 100 ISO-K
订单号: PK Z60 512

  • 客户受益:机械泵不见寿命长
  • 进气口法兰
  • 防护泵的工艺颗粒产物
100 hPa时的电导 13000 l/s
1 hPa时的电导 2000 l/s
临界体规格(可沉淀) 5 微米
分离程度 99.7 %
最大入口压力 大气压力
泄漏率 < 1 · 10-5 Pa m3/s | < 7.5 · 10-5 Torr l/s | < 1 · 10-4 mbar l/s
温度范围(真空侧) -26 – 104 摄氏度
用于抽速至 968 m³/h | 569.76 cfm | 16,133.33 l/min
连接法兰(入口) DN 100 ISO-K
连接法兰(出口) DN 100 ISO-K
重量 12.8 千克

尺寸-TIM-RS

Your local contact
Pfeiffer Vacuum Inc.
24 Trafalgar Square
NH 03063-1988 Nashua
USA

+1 (800) 248-8254
+1 (888) 658-7983
write message