HiCube 80 Classic

带适用于高真空内所有应用的涡轮泵和前级泵的组合式泵设备

DN 40 ISO-KF

涡轮泵 前级泵 电源连接: 前真空安全阀 订单号
HiPace 80 MVP 040 100 – 110 V AC, 50/60 Hz PM S20 220 00
HiPace 80 MVP 040 200 – 230 V AC, 50/60 Hz PM S20 230 00
HiPace 80 MVP 070 100 – 110 V AC, 50/60 Hz PM S20 240 00
HiPace 80 MVP 070 200 – 230 V AC, 50/60 Hz PM S20 250 00
HiPace 80 MVP 040 100 – 110 V AC, 50/60 Hz TVV 001 PM S20 280 00
HiPace 80 MVP 040 200 – 230 V AC, 50/60 Hz TVV 001 PM S20 290 00
HiPace 80 MVP 070 100 – 110 V AC, 50/60 Hz TVV 001 PM S20 300 00
HiPace 80 MVP 070 200 – 230 V AC, 50/60 Hz TVV 001 PM S20 310 00
HiPace 80 Duo 3 105 V AC, 50 Hz | 115 – 125 V AC, 50/60 Hz PM S20 320 00
HiPace 80 Duo 3 230 – 240 V AC, 50/60 Hz PM S20 330 00
HiPace 80 Duo 5 M 100 – 110 V AC, 50 Hz | 100 – 120 V AC, 60 Hz PM S20 340 00
HiPace 80 Duo 5 M 230 – 240 V AC, 50/60 Hz PM S20 350 00
HiPace 80 Duo 3 105 V AC, 50 Hz | 115 – 125 V AC, 50/60 Hz AVC 016 PM S20 360 00
HiPace 80 Duo 3 230 – 240 V AC, 50/60 Hz AVC 016 PM S20 370 00
HiPace 80 Duo 5 M 100 – 110 V AC, 50 Hz | 100 – 120 V AC, 60 Hz AVC 016 PM S20 380 00
HiPace 80 Duo 5 M 230 – 240 V AC, 50/60 Hz AVC 016 PM S20 390 00
HiPace 80 Duo 6 100 – 110 V AC, 50 Hz | 100 – 120 V AC, 60 Hz PM S20 400 00
HiPace 80 Duo 6 230 – 240 V AC, 50/60 Hz PM S20 410 00
HiPace 80 Duo 3 M 105 V AC, 50 Hz | 115 – 125 V AC, 50/60 Hz PM S20 420 00
HiPace 80 Duo 3 M 230 – 240 V AC, 50/60 Hz PM S20 430 00
HiPace 80 Duo 6 100 – 110 V AC, 50 Hz | 100 – 120 V AC, 60 Hz AVC 016 PM S20 440 00
HiPace 80 Duo 6 230 – 240 V AC, 50/60 Hz AVC 016 PM S20 450 00
HiPace 80 Duo 3 M 105 V AC, 50 Hz | 115 – 125 V AC, 50/60 Hz AVC 016 PM S20 460 00
HiPace 80 Duo 3 M 230 – 240 V AC, 50/60 Hz AVC 016 PM S20 470 00

DN 63 CF-F

涡轮泵 前级泵 电源连接: 前真空安全阀 订单号
HiPace 80 MVP 040 100 – 110 V AC, 50/60 Hz PM S22 220 00
HiPace 80 MVP 040 200 – 230 V AC, 50/60 Hz PM S22 230 00
HiPace 80 MVP 070 100 – 110 V AC, 50/60 Hz PM S22 240 00
HiPace 80 MVP 070 200 – 230 V AC, 50/60 Hz PM S22 250 00
HiPace 80 MVP 040 100 – 110 V AC, 50/60 Hz TVV 001 PM S22 280 00
HiPace 80 MVP 040 200 – 230 V AC, 50/60 Hz TVV 001 PM S22 290 00
HiPace 80 MVP 070 100 – 110 V AC, 50/60 Hz TVV 001 PM S22 300 00
HiPace 80 MVP 070 200 – 230 V AC, 50/60 Hz TVV 001 PM S22 310 00
HiPace 80 Duo 3 105 V AC, 50 Hz | 115 – 125 V AC, 60 Hz PM S22 320 00
HiPace 80 Duo 3 230 – 240 V AC, 50/60 Hz PM S22 330 00
HiPace 80 Duo 5 M 100 – 110 V AC, 50 Hz | 100 – 120 V AC, 60 Hz PM S22 340 00
HiPace 80 Duo 5 M 230 – 240 V AC, 50/60 Hz PM S22 350 00
HiPace 80 Duo 3 105 V AC, 50 Hz | 115 – 125 V AC, 60 Hz AVC 016 PM S22 360 00
HiPace 80 Duo 3 230 – 240 V AC, 50/60 Hz AVC 016 PM S22 370 00
HiPace 80 Duo 5 M 100 – 110 V AC, 50 Hz | 100 – 120 V AC, 60 Hz AVC 016 PM S22 380 00
HiPace 80 Duo 5 M 230 – 240 V AC, 50/60 Hz AVC 016 PM S22 390 00
HiPace 80 Duo 6 100 – 110 V AC, 50 Hz | 100 – 120 V AC, 60 Hz PM S22 400 00
HiPace 80 Duo 6 230 – 240 V AC, 50/60 Hz PM S22 410 00
HiPace 80 Duo 3 M 105 V AC, 50 Hz | 115 – 125 V AC, 60 Hz PM S22 420 00
HiPace 80 Duo 3 M 230 – 240 V AC, 50/60 Hz PM S22 430 00
HiPace 80 Duo 6 100 – 110 V AC, 50 Hz | 100 – 120 V AC, 60 Hz AVC 016 PM S22 440 00
HiPace 80 Duo 6 230 – 240 V AC, 50/60 Hz AVC 016 PM S22 450 00
HiPace 80 Duo 3 M 105 V AC, 50 Hz | 115 – 125 V AC, 60 Hz AVC 016 PM S22 460 00
HiPace 80 Duo 3 M 230 – 240 V AC, 50/60 Hz AVC 016 PM S22 470 00

DN 63 ISO-K

涡轮泵 前级泵 电源连接: 前真空安全阀 订单号
HiPace 80 MVP 040 100 – 110 V AC, 50/60 Hz PM S21 220 00
HiPace 80 MVP 040 200 – 230 V AC, 50/60 Hz PM S21 230 00
HiPace 80 MVP 070 100 – 110 V AC, 50/60 Hz PM S21 240 00
HiPace 80 MVP 070 200 – 230 V AC, 50/60 Hz PM S21 250 00
HiPace 80 MVP 040 100 – 110 V AC, 50/60 Hz TVV 001 PM S21 280 00
HiPace 80 MVP 040 200 – 230 V AC, 50/60 Hz TVV 001 PM S21 290 00
HiPace 80 MVP 070 100 – 110 V AC, 50/60 Hz TVV 001 PM S21 300 00
HiPace 80 MVP 070 200 – 230 V AC, 50/60 Hz TVV 001 PM S21 310 00
HiPace 80 Duo 3 105 V AC, 50 Hz | 115 – 125 V AC, 60 Hz PM S21 320 00
HiPace 80 Duo 3 230 – 240 V AC, 50/60 Hz PM S21 330 00
HiPace 80 Duo 5 M 100 – 110 V AC, 50 Hz | 100 – 120 V AC, 60 Hz PM S21 340 00
HiPace 80 Duo 5 M 230 – 240 V AC, 50/60 Hz PM S21 350 00
HiPace 80 Duo 3 105 V AC, 50 Hz | 115 – 125 V AC, 60 Hz AVC 016 PM S21 360 00
HiPace 80 Duo 3 230 – 240 V AC, 50/60 Hz AVC 016 PM S21 370 00
HiPace 80 Duo 5 M 100 – 110 V AC, 50 Hz | 100 – 120 V AC, 60 Hz AVC 016 PM S21 380 00
HiPace 80 Duo 5 M 230 – 240 V AC, 50/60 Hz AVC 016 PM S21 390 00
HiPace 80 Duo 6 100 – 110 V AC, 50 Hz | 100 – 120 V AC, 60 Hz PM S21 400 00
HiPace 80 Duo 6 230 – 240 V AC, 50/60 Hz PM S21 410 00
HiPace 80 Duo 3 M 105 V AC, 50 Hz | 115 – 125 V AC, 60 Hz PM S21 420 00
HiPace 80 Duo 3 M 230 – 240 V AC, 50/60 Hz PM S21 430 00
HiPace 80 Duo 6 100 – 110 V AC, 50 Hz | 100 – 120 V AC, 60 Hz AVC 016 PM S21 440 00
HiPace 80 Duo 6 230 – 240 V AC, 50/60 Hz AVC 016 PM S21 450 00
HiPace 80 Duo 3 M 105 V AC, 50 Hz | 115 – 125 V AC, 60 Hz AVC 016 PM S21 460 00
HiPace 80 Duo 3 M 230 – 240 V AC, 50/60 Hz AVC 016 PM S21 470 00
Your local contact
Pfeiffer Vacuum Inc.
24 Trafalgar Square
NH 03063-1988 Nashua
USA

+1 (800) 248-8254
+1 (888) 658-7983
write message

为了令您更好的体验我们的网站,我们使用cookies技术。 更多信息