HiCube 300 Classic

带适用于高真空内所有应用的涡轮泵和前级泵的组合式泵设备

DN 100 ISO-K

涡轮泵 前级泵 电源连接: 前真空安全阀 订单号
HiPace 300 MVP 040 100 – 110 V AC, 50/60 Hz PM S23 220 00
HiPace 300 MVP 040 200 – 230 V AC, 50/60 Hz PM S23 230 00
HiPace 300 MVP 070 100 – 110 V AC, 50/60 Hz PM S23 240 00
HiPace 300 MVP 070 200 – 230 V AC, 50/60 Hz PM S23 250 00
HiPace 300 MVP 040 100 – 110 V AC, 50/60 Hz PM S23 280 00
HiPace 300 MVP 040 200 – 230 V AC, 50/60 Hz PM S23 290 00
HiPace 300 MVP 070 100 – 110 V AC, 50/60 Hz PM S23 300 00
HiPace 300 MVP 070 200 – 230 V AC, 50/60 Hz PM S23 310 00
HiPace 300 Duo 3 105 V AC, 50 Hz | 115 – 125 V AC, 60 Hz PM S23 320 00
HiPace 300 Duo 3 230 – 240 V AC, 50/60 Hz PM S23 330 00
HiPace 300 Duo 5 M 100 – 110 V AC, 50 Hz | 100 – 120 V AC, 60 Hz PM S23 340 00
HiPace 300 Duo 5 M 230 – 240 V AC, 50/60 Hz PM S23 350 00
HiPace 300 Duo 3 105 V AC, 50 Hz | 115 – 125 V AC, 60 Hz PM S23 360 00
HiPace 300 Duo 3 230 – 240 V AC, 50/60 Hz PM S23 370 00
HiPace 300 Duo 5 M 100 – 110 V AC, 50 Hz | 100 – 120 V AC, 60 Hz PM S23 380 00
HiPace 300 Duo 5 M 230 – 240 V AC, 50/60 Hz PM S23 390 00
HiPace 300 Duo 6 100 – 110 V AC, 50 Hz | 100 – 120 V AC, 60 Hz PM S23 400 00
HiPace 300 Duo 6 230 – 240 V AC, 50/60 Hz PM S23 410 00
HiPace 300 Duo 3 M 105 V AC, 50 Hz | 115 – 125 V AC, 60 Hz PM S23 420 00
HiPace 300 Duo 3 M 230 – 240 V AC, 50/60 Hz PM S23 430 00
HiPace 300 Duo 6 100 – 110 V AC, 50 Hz | 100 – 120 V AC, 60 Hz PM S23 440 00
HiPace 300 Duo 6 230 – 240 V AC, 50/60 Hz PM S23 450 00
HiPace 300 Duo 3 M 105 V AC, 50 Hz | 115 – 125 V AC, 60 Hz PM S23 460 00
HiPace 300 Duo 3 M 230 – 240 V AC, 50/60 Hz PM S23 470 00

DN 100 CF-F

涡轮泵 前级泵 电源连接: 前真空安全阀 订单号
HiPace 300 MVP 040 100 – 110 V AC, 50/60 Hz PM S24 220 00
HiPace 300 MVP 040 200 – 230 V AC, 50/60 Hz PM S24 230 00
HiPace 300 MVP 070 100 – 110 V AC, 50/60 Hz PM S24 240 00
HiPace 300 MVP 070 200 – 230 V AC, 50/60 Hz PM S24 250 00
HiPace 300 MVP 040 100 – 110 V AC, 50/60 Hz PM S24 280 00
HiPace 300 MVP 040 200 – 230 V AC, 50/60 Hz PM S24 290 00
HiPace 300 MVP 070 100 – 110 V AC, 50/60 Hz PM S24 300 00
HiPace 300 MVP 070 200 – 230 V AC, 50/60 Hz PM S24 310 00
HiPace 300 Duo 3 105 V AC, 50 Hz | 115 – 125 V AC, 60 Hz PM S24 320 00
HiPace 300 Duo 3 230 – 240 V AC, 50/60 Hz PM S24 330 00
HiPace 300 Duo 5 M 100 – 110 V AC, 50 Hz | 100 – 120 V AC, 60 Hz PM S24 340 00
HiPace 300 Duo 5 M 230 – 240 V AC, 50/60 Hz PM S24 350 00
HiPace 300 Duo 3 105 V AC, 50 Hz | 115 – 125 V AC, 60 Hz PM S24 360 00
HiPace 300 Duo 3 230 – 240 V AC, 50/60 Hz PM S24 370 00
HiPace 300 Duo 5 M 100 – 110 V AC, 50 Hz | 100 – 120 V AC, 60 Hz PM S24 380 00
HiPace 300 Duo 5 M 230 – 240 V AC, 50/60 Hz PM S24 390 00
HiPace 300 Duo 6 100 – 110 V AC, 50 Hz | 100 – 120 V AC, 60 Hz PM S24 400 00
HiPace 300 Duo 6 230 – 240 V AC, 50/60 Hz PM S24 410 00
HiPace 300 Duo 3 M 105 V AC, 50 Hz | 115 – 125 V AC, 60 Hz PM S24 420 00
HiPace 300 Duo 3 M 230 – 240 V AC, 50/60 Hz PM S24 430 00
HiPace 300 Duo 6 100 – 110 V AC, 50 Hz | 100 – 120 V AC, 60 Hz PM S24 440 00
HiPace 300 Duo 6 230 – 240 V AC, 50/60 Hz PM S24 450 00
HiPace 300 Duo 3 M 105 V AC, 50 Hz | 115 – 125 V AC, 60 Hz PM S24 460 00
HiPace 300 Duo 3 M 230 – 240 V AC, 50/60 Hz PM S24 470 00
Your local contact
Pfeiffer Vacuum Inc.
24 Trafalgar Square
NH 03063-1988 Nashua
USA

+1 (800) 248-8254
+1 (888) 658-7983
write message

为了令您更好的体验我们的网站,我们使用cookies技术。 更多信息