HiCube 400 Classic

带适用于高真空内所有应用的涡轮泵和前级泵的组合式泵设备

DN 100 ISO-K

涡轮泵 前级泵 电源连接: 前真空安全阀 订单号
HiPace 400 MVP 040 100 – 110 V AC, 50/60 Hz PM S25 220 00
HiPace 400 MVP 040 200 – 230 V AC, 50/60 Hz PM S25 230 00
HiPace 400 MVP 070 100 – 110 V AC, 50/60 Hz PM S25 240 00
HiPace 400 MVP 070 200 – 230 V AC, 50/60 Hz PM S25 250 00
HiPace 400 MVP 040 100 – 110 V AC, 50/60 Hz PM S25 280 00
HiPace 400 MVP 040 200 – 230 V AC, 50/60 Hz PM S25 290 00
HiPace 400 MVP 070 100 – 110 V AC, 50/60 Hz PM S25 300 00
HiPace 400 MVP 070 200 – 230 V AC, 50/60 Hz PM S25 310 00
HiPace 400 Duo 3 105 V AC, 50 Hz | 115 – 125 V AC, 60 Hz PM S25 320 00
HiPace 400 Duo 3 230 – 240 V AC, 50/60 Hz PM S25 330 00
HiPace 400 Duo 5 M 100 – 110 V AC, 50 Hz | 100 – 120 V AC, 60 Hz PM S25 340 00
HiPace 400 Duo 5 M 230 – 240 V AC, 50/60 Hz PM S25 350 00
HiPace 400 Duo 3 105 V AC, 50 Hz | 115 – 125 V AC, 60 Hz PM S25 360 00
HiPace 400 Duo 3 230 – 240 V AC, 50/60 Hz PM S25 370 00
HiPace 400 Duo 5 M 100 – 110 V AC, 50 Hz | 100 – 120 V AC, 60 Hz PM S25 380 00
HiPace 400 Duo 5 M 230 – 240 V AC, 50/60 Hz PM S25 390 00
HiPace 400 Duo 6 100 – 110 V AC, 50 Hz | 100 – 120 V AC, 60 Hz PM S25 400 00
HiPace 400 Duo 6 230 – 240 V AC, 50/60 Hz PM S25 410 00
HiPace 400 Duo 3 M 105 V AC, 50 Hz | 115 – 125 V AC, 60 Hz PM S25 420 00
HiPace 400 Duo 3 M 230 – 240 V AC, 50/60 Hz PM S25 430 00
HiPace 400 Duo 6 100 – 110 V AC, 50 Hz | 100 – 120 V AC, 60 Hz PM S25 440 00
HiPace 400 Duo 6 230 – 240 V AC, 50/60 Hz PM S25 450 00
HiPace 400 Duo 3 M 105 V AC, 50 Hz | 115 – 125 V AC, 60 Hz PM S25 460 00
HiPace 400 Duo 3 M 230 – 240 V AC, 50/60 Hz PM S25 470 00

DN 100 CF-F

涡轮泵 前级泵 电源连接: 前真空安全阀 订单号
HiPace 400 MVP 040 100 – 110 V AC, 50/60 Hz PM S26 220 00
HiPace 400 MVP 040 200 – 230 V AC, 50/60 Hz PM S26 230 00
HiPace 400 MVP 070 100 – 110 V AC, 50/60 Hz PM S26 240 00
HiPace 400 MVP 070 200 – 230 V AC, 50/60 Hz PM S26 250 00
HiPace 400 MVP 040 100 – 110 V AC, 50/60 Hz PM S26 280 00
HiPace 400 MVP 040 200 – 230 V AC, 50/60 Hz PM S26 290 00
HiPace 400 MVP 070 100 – 110 V AC, 50/60 Hz PM S26 300 00
HiPace 400 MVP 070 200 – 230 V AC, 50/60 Hz PM S26 310 00
HiPace 400 Duo 3 105 V AC, 50 Hz | 115 – 125 V AC, 60 Hz PM S26 320 00
HiPace 400 Duo 3 230 – 240 V AC, 50/60 Hz PM S26 330 00
HiPace 400 Duo 5 M 100 – 110 V AC, 50 Hz | 100 – 120 V AC, 60 Hz PM S26 340 00
HiPace 400 Duo 5 M 230 – 240 V AC, 50/60 Hz PM S26 350 00
HiPace 400 Duo 3 105 V AC, 50 Hz | 115 – 125 V AC, 60 Hz PM S26 360 00
HiPace 400 Duo 3 230 – 240 V AC, 50/60 Hz PM S26 370 00
HiPace 400 Duo 5 M 100 – 110 V AC, 50 Hz | 100 – 120 V AC, 60 Hz PM S26 380 00
HiPace 400 Duo 5 M 230 – 240 V AC, 50/60 Hz PM S26 390 00
HiPace 400 Duo 6 100 – 110 V AC, 50 Hz | 100 – 120 V AC, 60 Hz PM S26 400 00
HiPace 400 Duo 6 230 – 240 V AC, 50/60 Hz PM S26 410 00
HiPace 400 Duo 3 M 105 V AC, 50 Hz | 115 – 125 V AC, 60 Hz PM S26 420 00
HiPace 400 Duo 3 M 230 – 240 V AC, 50/60 Hz PM S26 430 00
HiPace 400 Duo 6 100 – 110 V AC, 50 Hz | 100 – 120 V AC, 60 Hz PM S26 440 00
HiPace 400 Duo 6 230 – 240 V AC, 50/60 Hz PM S26 450 00
HiPace 400 Duo 3 M 105 V AC, 50 Hz | 115 – 125 V AC, 60 Hz PM S26 460 00
HiPace 400 Duo 3 M 230 – 240 V AC, 50/60 Hz PM S26 470 00
Your local contact
Pfeiffer Vacuum Inc.
24 Trafalgar Square
NH 03063-1988 Nashua
USA

+1 (800) 248-8254
+1 (888) 658-7983
write message

为了令您更好的体验我们的网站,我们使用cookies技术。 更多信息