HiCube 700 Classic

带适用于高真空内所有应用的涡轮泵和前级泵的组合式泵设备

DN 160 ISO-K

涡轮泵 前级泵 电源连接: 前真空安全阀 订单号
HiPace 700 MVP 040 100 – 110 V AC, 50/60 Hz PM S27 220 00
HiPace 700 MVP 040 200 – 230 V AC, 50/60 Hz PM S27 230 00
HiPace 700 MVP 070 100 – 110 V AC, 50/60 Hz PM S27 240 00
HiPace 700 MVP 070 200 – 230 V AC, 50/60 Hz PM S27 250 00
HiPace 700 MVP 040 100 – 110 V AC, 50/60 Hz PM S27 280 00
HiPace 700 MVP 040 200 – 230 V AC, 50/60 Hz PM S27 290 00
HiPace 700 MVP 070 100 – 110 V AC, 50/60 Hz PM S27 300 00
HiPace 700 MVP 070 200 – 230 V AC, 50/60 Hz PM S27 310 00
HiPace 700 Duo 3 105 V AC, 50 Hz | 115 – 125 V AC, 60 Hz PM S27 320 00
HiPace 700 Duo 3 230 – 240 V AC, 50/60 Hz PM S27 330 00
HiPace 700 Duo 5 M 100 – 110 V AC, 50 Hz | 100 – 120 V AC, 60 Hz PM S27 340 00
HiPace 700 Duo 5 M 230 – 240 V AC, 50/60 Hz PM S27 350 00
HiPace 700 Duo 3 105 V AC, 50 Hz | 115 – 125 V AC, 60 Hz PM S27 360 00
HiPace 700 Duo 3 230 – 240 V AC, 50/60 Hz PM S27 370 00
HiPace 700 Duo 5 M 100 – 110 V AC, 50 Hz | 100 – 120 V AC, 60 Hz PM S27 380 00
HiPace 700 Duo 5 M 230 – 240 V AC, 50/60 Hz PM S27 390 00
HiPace 700 Duo 6 100 – 110 V AC, 50 Hz | 100 – 120 V AC, 60 Hz PM S27 400 00
HiPace 700 Duo 6 230 – 240 V AC, 50/60 Hz PM S27 410 00
HiPace 700 Duo 3 M 105 V AC, 50 Hz | 115 – 125 V AC, 60 Hz PM S27 420 00
HiPace 700 Duo 3 M 230 – 240 V AC, 50/60 Hz PM S27 430 00
HiPace 700 Duo 6 100 – 110 V AC, 50 Hz | 100 – 120 V AC, 60 Hz PM S27 440 00
HiPace 700 Duo 6 230 – 240 V AC, 50/60 Hz PM S27 450 00
HiPace 700 Duo 3 M 105 V AC, 50 Hz | 115 – 125 V AC, 60 Hz PM S27 460 00
HiPace 700 Duo 3 M 230 – 240 V AC, 50/60 Hz PM S27 470 00

DN 160 CF-F

涡轮泵 前级泵 电源连接: 前真空安全阀 订单号
HiPace 700 MVP 040 100 – 110 V AC, 50/60 Hz PM S28 220 00
HiPace 700 MVP 040 200 – 230 V AC, 50/60 Hz PM S28 230 00
HiPace 700 MVP 070 100 – 110 V AC, 50/60 Hz PM S28 240 00
HiPace 700 MVP 070 200 – 230 V AC, 50/60 Hz PM S28 250 00
HiPace 700 MVP 040 100 – 110 V AC, 50/60 Hz PM S28 280 00
HiPace 700 MVP 040 200 – 230 V AC, 50/60 Hz PM S28 290 00
HiPace 700 MVP 070 100 – 110 V AC, 50/60 Hz PM S28 300 00
HiPace 700 MVP 070 200 – 230 V AC, 50/60 Hz PM S28 310 00
HiPace 700 Duo 3 105 V AC, 50 Hz | 115 – 125 V AC, 60 Hz PM S28 320 00
HiPace 700 Duo 3 230 – 240 V AC, 50/60 Hz PM S28 330 00
HiPace 700 Duo 5 M 100 – 110 V AC, 50 Hz | 100 – 120 V AC, 60 Hz PM S28 340 00
HiPace 700 Duo 5 M 230 – 240 V AC, 50/60 Hz PM S28 350 00
HiPace 700 Duo 3 105 V AC, 50 Hz | 115 – 125 V AC, 60 Hz PM S28 360 00
HiPace 700 Duo 3 230 – 240 V AC, 50/60 Hz PM S28 370 00
HiPace 700 Duo 5 M 100 – 110 V AC, 50 Hz | 100 – 120 V AC, 60 Hz PM S28 380 00
HiPace 700 Duo 5 M 230 – 240 V AC, 50/60 Hz PM S28 390 00
HiPace 700 Duo 6 100 – 110 V AC, 50 Hz | 100 – 120 V AC, 60 Hz PM S28 400 00
HiPace 700 Duo 6 230 – 240 V AC, 50/60 Hz PM S28 410 00
HiPace 700 Duo 3 M 105 V AC, 50 Hz | 115 – 125 V AC, 60 Hz PM S28 420 00
HiPace 700 Duo 3 M 230 – 240 V AC, 50/60 Hz PM S28 430 00
HiPace 700 Duo 6 100 – 110 V AC, 50 Hz | 100 – 120 V AC, 60 Hz PM S28 440 00
HiPace 700 Duo 6 230 – 240 V AC, 50/60 Hz PM S28 450 00
HiPace 700 Duo 3 M 105 V AC, 50 Hz | 115 – 125 V AC, 60 Hz PM S28 460 00
HiPace 700 Duo 3 M 230 – 240 V AC, 50/60 Hz PM S28 470 00
Your local contact
Pfeiffer Vacuum Inc.
24 Trafalgar Square
NH 03063-1988 Nashua
USA

+1 (800) 248-8254
+1 (888) 658-7983
write message

为了令您更好的体验我们的网站,我们使用cookies技术。 更多信息