HiCube 300 H Classic

带适用于高真空内所有应用的涡轮泵和前级泵的组合式泵设备

DN 100 CF-F

涡轮泵 前级泵 电源连接: 前真空安全阀 订单号
HiPace 300 H MVP 040 100 – 115 V AC, 50/60 Hz PM S33 220 00
HiPace 300 H MVP 040 200 – 230 V AC, 50/60 Hz PM S33 230 00
HiPace 300 H MVP 070 100 – 115 V AC, 50/60 Hz PM S33 240 00
HiPace 300 H MVP 070 200 – 230 V AC, 50/60 Hz PM S33 250 00
HiPace 300 H MVP 040 100 – 115 V AC, 50/60 Hz PM S33 280 00
HiPace 300 H MVP 040 200 – 230 V AC, 50/60 Hz PM S33 290 00
HiPace 300 H MVP 070 100 – 115 V AC, 50/60 Hz PM S33 300 00
HiPace 300 H MVP 070 200 – 230 V AC, 50/60 Hz PM S33 310 00
HiPace 300 H Duo 3 105 V AC, 50 Hz | 115 – 125 V AC, 60 Hz PM S33 320 00
HiPace 300 H Duo 3 230 – 240 V AC, 50/60 Hz PM S33 330 00
HiPace 300 H Duo 6 M 100 – 110 V AC, 50 Hz | 100 – 120 V AC, 60 Hz PM S33 340 00
HiPace 300 H Duo 6 M 230 – 240 V AC, 50/60 Hz PM S33 350 00
HiPace 300 H Duo 3 105 V AC, 50 Hz | 115 – 125 V AC, 60 Hz PM S33 360 00
HiPace 300 H Duo 3 230 – 240 V AC, 50/60 Hz PM S33 370 00
HiPace 300 H Duo 6 M 100 – 110 V AC, 50 Hz | 100 – 120 V AC, 60 Hz PM S33 380 00
HiPace 300 H Duo 6 M 230 – 240 V AC, 50/60 Hz PM S33 390 00
HiPace 300 H Duo 6 100 – 110 V AC, 50 Hz | 100 – 120 V AC, 60 Hz PM S33 400 00
HiPace 300 H Duo 6 230 – 240 V AC, 50/60 Hz PM S33 410 00
HiPace 300 H Duo 3 M 105 V AC, 50 Hz | 115 – 125 V AC, 60 Hz PM S33 420 00
HiPace 300 H Duo 3 M 230 – 240 V AC, 50/60 Hz PM S33 430 00
HiPace 300 H Duo 6 100 – 110 V AC, 50 Hz | 100 – 120 V AC, 60 Hz PM S33 440 00
HiPace 300 H Duo 6 230 – 240 V AC, 50/60 Hz PM S33 450 00
HiPace 300 H Duo 3 M 105 V AC, 50 Hz | 115 – 125 V AC, 60 Hz PM S33 460 00
HiPace 300 H Duo 3 M 230 – 240 V AC, 50/60 Hz PM S33 470 00

DN 100 ISO-K

涡轮泵 前级泵 电源连接: 前真空安全阀 订单号
HiPace 300 H MVP 040 100 – 115 V AC, 50/60 Hz PM S32 220 00
HiPace 300 H MVP 040 200 – 230 V AC, 50/60 Hz PM S32 230 00
HiPace 300 H MVP 070 100 – 115 V AC, 50/60 Hz PM S32 240 00
HiPace 300 H MVP 070 200 – 230 V AC, 50/60 Hz PM S32 250 00
HiPace 300 H MVP 040 100 – 115 V AC, 50/60 Hz PM S32 280 00
HiPace 300 H MVP 040 200 – 230 V AC, 50/60 Hz PM S32 290 00
HiPace 300 H MVP 070 100 – 115 V AC, 50/60 Hz PM S32 300 00
HiPace 300 H MVP 070 200 – 230 V AC, 50/60 Hz PM S32 310 00
HiPace 300 H Duo 3 105 V AC, 50 Hz | 115 – 125 V AC, 60 Hz PM S32 320 00
HiPace 300 H Duo 3 230 – 240 V AC, 50/60 Hz PM S32 330 00
HiPace 300 H Duo 6 M 100 – 110 V AC, 50 Hz | 100 – 120 V AC, 60 Hz PM S32 340 00
HiPace 300 H Duo 6 M 230 – 240 V AC, 50/60 Hz PM S32 350 00
HiPace 300 H Duo 3 105 V AC, 50 Hz | 115 – 125 V AC, 60 Hz PM S32 360 00
HiPace 300 H Duo 3 230 – 240 V AC, 50/60 Hz PM S32 370 00
HiPace 300 H Duo 6 M 100 – 110 V AC, 50 Hz | 100 – 120 V AC, 60 Hz PM S32 380 00
HiPace 300 H Duo 6 M 230 – 240 V AC, 50/60 Hz PM S32 390 00
HiPace 300 H Duo 6 100 – 110 V AC, 50 Hz | 100 – 120 V AC, 60 Hz PM S32 400 00
HiPace 300 H Duo 6 230 – 240 V AC, 50/60 Hz PM S32 410 00
HiPace 300 H Duo 3 M 105 V AC, 50 Hz | 115 – 125 V AC, 60 Hz PM S32 420 00
HiPace 300 H Duo 3 M 230 – 240 V AC, 50/60 Hz PM S32 430 00
HiPace 300 H Duo 6 100 – 110 V AC, 50 Hz | 100 – 120 V AC, 60 Hz PM S32 440 00
HiPace 300 H Duo 6 230 – 240 V AC, 50/60 Hz PM S32 450 00
HiPace 300 H Duo 3 M 105 V AC, 50 Hz | 115 – 125 V AC, 60 Hz PM S32 460 00
HiPace 300 H Duo 3 M 230 – 240 V AC, 50/60 Hz PM S32 470 00
Your local contact
Pfeiffer Vacuum Inc.
24 Trafalgar Square
NH 03063-1988 Nashua
USA

+1 (800) 248-8254
+1 (888) 658-7983
write message

为了令您更好的体验我们的网站,我们使用cookies技术。 更多信息