QR-Code

TPS 180 - MVP 006-4 与HiPace 80/HiPace 10 的连接电缆, 2 x 0.5 m
订单号: PM 061 399 -T

  • 配 RS-485/M12 接口接头
  • 电缆长度 2 x 0.5 m,其它长度按要求提供
  • D-Sub 15 极 (HiPace) 通过 D-Sub 15 极 (MVP) 到 3 极插头(电源组)
  • 两个额外的配件端口
电缆长度 0.5 米
文件名 类型 语言 日期 文件大小
数据表 PDF ZH 2020-08-06 ~ 54.9 KB
Your local contact
Pfeiffer Vacuum Inc.
24 Trafalgar Square
NH 03063-1988 Nashua
USA

+1 (800) 248-8254
+1 (888) 658-7983
write message

为了令您更好的体验我们的网站,我们使用cookies技术。 更多信息