QR-Code

进水阀 24 V DC
订单号: 108668

  • MT版本供货时带有水阀
  • 水阀用于阻挡水流量。
  • 水阀由恒温器电缆连接至驱动电子设备
文件名 类型 语言 日期 文件大小
数据表 PDF ZH 2020-07-11 ~ 44.5 KB
Your local contact
Pfeiffer Vacuum Inc.
24 Trafalgar Square
NH 03063-1988 Nashua
USA

+1 (800) 248-8254
+1 (888) 658-7983
write message

为了令您更好的体验我们的网站,我们使用cookies技术。 更多信息