QR-Code

可旋转法兰 DN 250 CF-F
订单号: 303133

  • 旋转法兰用于泵的装配
轮缘 DN 250 CF-F
文件名 类型 语言 日期 文件大小
数据表 PDF ZH 2020-07-11 ~ 55.6 KB
Your local contact
Pfeiffer Vacuum Inc.
24 Trafalgar Square
NH 03063-1988 Nashua
USA

+1 (800) 248-8254
+1 (888) 658-7983
write message

为了令您更好的体验我们的网站,我们使用cookies技术。 更多信息