XY 轴操纵器

产品

 • 导轨和驱动装置无磨损,不需维护
 • 极为坚固的结构能够在压力变化时使位置偏移最小化
 • 带有便于操作和读数的大转轴千分尺螺丝
 • 双向刻度
 • 可同时完全使用最大x和y偏移
 • 带有贯通孔的连接法兰,带有螺纹孔的过程法兰
 • 精密交叉滚子导轨
 • 无间隙,无粘滑效应
 • 导轨和驱动装置无磨损,不需维护
 • 极为坚固的结构能够在压力变化时使位置偏移最小化
 • 可同时完全使用最大x和y偏移
 • 带有贯通孔的连接法兰,带有螺纹孔的过程法兰
 • 极限开关可自由调节
 • 精密交叉滚子导轨
 • 无间隙,无粘滑效应
Your local contact
Pfeiffer Vacuum Inc.
24 Trafalgar Square
NH 03063-1988 Nashua
USA

+1 (800) 248-8254
+1 (888) 658-7983
write message