QR-Code

펌프 장착용 연결 키트, DN 63 ISO-K
주문 번호: 320SWS063-1000

공칭 직경 DN 63 ISO-K
배송 범위 320SWN063-1000, 322ZRA063, 320BKL250
압력 범위 1 · 10-8 hPa – 5 · 102 hPa 과압  
온도 범위 -15-150 °C | 5-302 °F | 258-423 K
재료 스테인레스 스틸: 플랜지 1.4301/304, 벨로우즈 316L

치수-TIM-RS

A
1000 mm
B
65 mm
C
80 mm
Your local contact
Pfeiffer Vacuum Inc.
24 Trafalgar Square
NH 03063-1988 Nashua
USA

+1 (800) 248-8254
+1 (888) 658-7983
write message