QR-Code

110RTR040-025-V
유사 이미지

감속기 티, 알루미늄 EN AW-2007/3.1645, DN 40-25 ISO-KF
주문 번호: 110RTR040-025-V.A

명목 직경 DN 40 ISO-KF
명목 직경 감소 DN 25 ISO-KF
압력 범위 1 · 10-8 hPa ~ 500 hPa 과압
온도 범위 -196-150 °C | -320.8-302 °F | 77-423 K
자재 알루미늄 3.1645/EN AW-2007

치수-TIM-RS

A
59 mm
B
50 mm
C
80 mm
D
40 mm
E
25 mm
Your local contact
Pfeiffer Vacuum Inc.
24 Trafalgar Square
NH 03063-1988 Nashua
USA

+1 (800) 248-8254
+1 (888) 658-7983
write message