ASM 340

带有旋转叶片泵的检漏仪,15 m3/h 预真空吸气能力

产品描述

  • 简便的操作,直观的菜单导航和大尺寸彩色触摸屏
  • 多种不同语言和工作电压以便于全世界范围的应用
  • 通过外部系统(PC 或 PLC)利用接口卡以达到自动化
  • 整体提供的配件有助于更便捷的泄漏探测
  • 这一级别最大的旋转叶片泵所带来的快速反应时间
  • 在 100 hPa 和吸气测试压力之间的泄漏识别
分类 E/A 接口 I/O 接口 供应 订单号
ASM 340 RS-232 200 – 240 V, 50/60 Hz JSVA00A0MH9A
ASM 340 RS-232 100 – 110 V, 50/60 Hz JSVA00A0ML9A
ASM 340 RS-232 90 – 130 V, 50/60 Hz JSVA00A0ML9B
ASM 340 RS-232, Bluetooth 200 – 240 V, 50/60 Hz JSVA00A1MH9A
ASM 340 RS-232, Bluetooth 100 – 110 V, 50/60 Hz JSVA00A1ML9A
ASM 340 RS-232, Bluetooth 90 – 130 V, 50/60 Hz JSVA00A1ML9B
ASM 340 RS-232, USB 200 – 240 V, 50/60 Hz JSVA00A2MH9A
ASM 340 RS-232, USB 100 – 110 V, 50/60 Hz JSVA00A2ML9A
ASM 340 RS-232, USB 90 – 130 V, 50/60 Hz JSVA00A2ML9B
ASM 340 RS-232, USB, Ethernet 200 – 240 V, 50/60 Hz JSVA00A4MH9A
ASM 340 RS-232, USB, Ethernet 100 – 110 V, 50/60 Hz JSVA00A4ML9A
ASM 340 RS-232, USB, Ethernet 90 – 130 V, 50/60 Hz JSVA00A4ML9B
ASM 340 RS-232, USB, Bluetooth 200 – 240 V, 50/60 Hz JSVA00A5MH9A
ASM 340 RS-232, USB, Bluetooth 100 – 110 V, 50/60 Hz JSVA00A5ML9A
ASM 340 RS-232, USB, Bluetooth 90-130 V, 50/60 Hz JSVA00A5ML9B
Your local contact
Pfeiffer Vacuum Inc.
24 Trafalgar Square
NH 03063-1988 Nashua
USA

+1 (800) 248-8254
+1 (888) 658-7983
write message