TPR 皮拉尼真空计

TPR 270 脉冲皮拉尼

  • 热稳定性非常好
  • 显示范围: 1 · 10-4 – 1000 hPa

TPR 271 脉冲皮拉尼

  • 非常具有热稳定性
  • 用于测量腐蚀性介质
  • 特别适用于冷冻干燥过程
  • 显示范围: 5 · 10-4 – 1000 hPa

TPR 280 皮拉尼

  • 响应式测量
  • 显示范围: 5 · 10-4 – 1000 hPa

TPR 281 皮拉尼

  • 用于测量腐蚀性介质
  • 显示范围: 5 · 10-4 – 1000 hPa
Your local contact
Pfeiffer Vacuum Inc.
24 Trafalgar Square
NH 03063-1988 Nashua
USA

+1 (800) 248-8254
+1 (888) 658-7983
write message